Krefttyper

Et bredt utvalg behandlinger

Kreft i sentralnervesystemet og dets omgivelser består av svulster som befinner seg intrakranialt (i hjernen) og intraspinalt (i ryggmargen).

Begrepet kreft i sentralnervesystemet er ikke entydig, og omfatter en rekke forskjellige svulster med ulik opprinnelse, som krever ulik behandling og som har svært forskjellig prognose. Et mer dekkende begrep er svulst i sentralnervesystemet, hvorav noen må karakteriseres som kreft. Svulstene inndeles og graderes etter to hovedprinsipper, etter svulstens opprinnelsessted og vekstpotensiale/veksthastighet.

 

Hjernesvulster

Til hjernesvulstene regnes svulster i:
• hjernevev (storhjerne, hjernestamme, lillehjerne)
• hjernehinner
• hjernenerver
• hypofyse (hjernevedheng)

De hyppigste hjernesvulsttypene hos voksne er:
• spredningssvulster fra andre deler av kroppen
• glioblastom
• meningeom
• astrocytom WHO grad II
• hypofyseadenom
• vestibularisschwannom

 

Hos voksne utgjør svulster med sin opprinnelse i hjernen (primære hjernesvulster) 3,5 % av alle krefttilfeller. Disse utgjør en rekke forskjellige svulster med stor variasjon i hissighetsgrad og veksthastighet, som krever ulik behandling og har svært forskjellig prognose.

Behandling

Behandling av en hjernesvulst avhenger av type, størrelse, lokalisering, din alder og generelle helsetilstand. Legene skreddersyr behandlingen slik at den passer til den enkelte pasients diagnose. Vanligste behandlingsmetoder er:

Onkologisk kirurgi
Kjemoterapi
Strålebehandling
Stereotaktisk strålebehandling
Protonterapi
Målrettet terapi
Immunterapi / kreftvaksiner
Regional Kjemoterapi

Stamcellebehandling/viroterapi 

 

 

 

* Behandlingsalternativene vil alltid avhenge av mange faktorer, som alder, stadium av sykdommen, pasienter allmenntilstand , tidligere behandling etc, og må bestemmes individuelt for hver enkelt pasient.

(+47) – 909 13 600

Hjernekreft

Svulster i hjernen og i ryggmargen

Hva er hode og nakkekreft

Hode og nakke kreft er en kreftgruppe som starter i munn, nese, hals, strupehode , bihuler eller spyttkjertler. Symptomer på hode og nakkekreft kan omfatte en klump eller sår som ikke leges, sår hals som ikke går bort, problemer med å svelge eller endring i stemmen. Det kan også være uvanlig blødning, ansikts-hevelse eller problemer med å puste.  Ofte er kreft i hode og hals forårsaket av alkohol eller tobakk, andre risikofaktorer inkluderer skråtobakk, visse typer humant papillomavirus (HPV), strålingseksponering, og Epstein-Barr-virus m.m.

Hjerte og nakke kreft er oftest av typen platecelle carcinom. Diagnosen bekreftes av vevsbiopsi. Graden av spredning kan bestemmes ved medisinsk bildebehandling og blodprøver.

Unngår man tobakk eller alkohol kan en redusere risikoen for hode og halskreft. Hjerte og nakkekreft er ofte kurerbare dersom den diagnostiseres tidlig; det motsatte er imidlertid vanligvis tilfelle om den diagnostiseres sent. Behandling omfatter vanligvis en kombinasjon av kirurgi, strålebehandling , kjemoterapi og målrettet behandling. Etter behandling av en hode- og nakkekreft, har man ofte høyere risiko for å utvikle sekundære krefttyper.

Utbredelse

I 2015 ble ca. 5,5 millioner mennesker rammet av hode og nakkekreft globaltk og menn dobbelt så ofte som kvinner. Vanlig alder ved diagnose er mellom 55 og 65 år gammel. Gjennomsnittlig 5 års overlevelse etter diagnose i såkalte i-land er 42-64%.

Et vanlig behandlingsforløp ved hode- og nakkekreft gir ofte pasienten høye forekomst av varige eller langvarige behandlings-skader, oftest gjennom behandlingsrelaterte toksiditeter. Det er derfor særdeles viktig for pasienter I denne gruppe å søke gjennomføre behandlinger som er mest mulig skånsom med tanke på økt livskvalitet. Mange pasienter med denne type kreft vil oppleve kontinuerlig nedsatt livskvalitet gjennom vanlige standard behandlingsmetoder, og selvmord er hyppigere for pasienter med denne kreft enn for andre kreftsykdommer.

 

Medias Klinikum

Vår foretrukne parter innen behandling av hode- og nakkekreft er Medias Klinikum, som ved regional kjemoterapi leder cellegift via implanterbare arterielle portkatetere, direkte mot kreftområdet. Dermed kan cellegiften enkelt administreres uten bruk av teknisk krevende angiografiske katetere gjennom arteriene.

Intra-arteriell infusjon genererer høyere cytostatiske konsentrasjoner mot kreftområdet, til tross for lav totaldose, og dette i kombinasjon med samtidig kjemofiltrering i venøs retur fra kreftområdet, kan toksiditeten holdes lav.

I en studie gjort av Medias Klinikum, og publisert i World Journal of Surgical Oncology i juni 2018, “Carotid artery infusion via implantable catheters for squamous cell carcinoma of the tonsils” dokumenteres  resultater som viser at Regional kjemoterapi (RCT) via implanterbare såkalte Jet-Port Allround katetere er trygg, samtidig som det muliggjør intra-arteriell kjemoterapibehandling med signifikant forbedring av oppnådde resultater i forhold til vanlig standard behandling for denne pasientgruppe. Både i forhold til lokal kontroll og livskvalitet (Qol).

I dagens standard behandlingsregime har systemisk kjemoterapi (der man får cellegift administrert i hele kroppen) en helt dominerende rolle i behandlingen av hode- og nakkekreft. Selv om denne behandling skulle være vellykket, blir pasientene svært ofte utsatt for uønskede bivirkninger som dysfagi (smerter ved svelging, xerostomi (tørrhet i munn) samt funksjonstap både ved tale og hørsel.

I studien som ble utført av Medias Klinikum, ble, som nevnt tidligere, kjemoterapi administrert intra-arterielt via implanterbare Jet-Port-Allround katetere nettopp for å unngå å overskride toksisitetsgrenser hos pasienter med primær og tilbakevendende kreft i mandler. Studien inkluderte elleve pasienter, som alle ikke ønsket å gjøre standard systemisk cellegiftbehandling. Av disse var syv av pasientene uten tidligere behandling. En var en fase I, en var fase III, tre var stadium IVA, en var stadium IVB, og en var stadium IVC. De fire pasientene som var på progresjon etter tidligere kjemoradioterapi var alle i stadium IVA.

Etter implantering av et Jet-Port-Allround-kateter inn i halspulsåren fikk pasientene intra-arteriell infusjonskjemoterapi med venøs kjemofiltrering for systemisk avgiftning. Pasienten med kreftstadium I fikk lavere dose kjemoterapi uten kjemofiltrering. Fase IVC-pasienten med lungemetastaser og en primær tumor som strakk seg over midtlinjen til kontralateral mandel, fikk ytterligere behandling med såkalt «isolert thorakisk perfusjonskjemoterapi» (ITP).

Resultater
Alle de syv førstegangsbehandlede pasienter viste klinisk komplett respons og lever fortsatt etter 20 til 125 måneder. Blant de fire pasientene som hadde tilbakefall etter tidligere systemisk kjemoterapi, var effekten av intra-arteriell behandling svakere, med en median overlevelsestid var 7,5 måneder. Men livskvaliteten til alle var meget godt ivaretatt: ingen av pasientene krevde tube mating. Ingen tilfeller av dysfagi, xerostomi eller funksjonell tale og hørselstap har blitt rapportert blant pasientene uten tidligere kjemoradioterapi.

Konklusjon var at til tross for administrasjon av lave totaldoser, genererer intra-arteriell infusjon av cellegift høye konsentrasjoner av kjemoterapeutiske midler. I kombinasjon med kjemofiltrering holdes den systemiske toksisiteten innenfor akseptable grenser. Blant de ikke tidligere behandlede pasientene ble bedre tumor responser og langsiktig tumor-kontroll observert sammenlignet med de som tidligere hadde vært behandlet med kjemoradioterapi. Implantable Jet-Port-Allround karotidekarkatetere letter bruk av regional kjemoterapi.

Derfor kan en intra-arteriell tilnærming være et meget godt alternativ til systemisk kjemoterapi, som første behandlings-skritt før f.eks. Stråling.

Median oppfølgings tid var 47 måneder (20 til 125 måneder).

Mer om studien kan du lese her

OncoloMed har også tidligere hatt pasienter med kreft I hode og nakkeregion, som har oppnådd svært gode resultater, en av disse har skrevet følgende tilbakemelding til Prof. Aigner:

 

Annen behandling

Behandling av kreft i hode og nakke avhenger av type, størrelse, lokalisering, alder og generelle helsetilstand. Legene skreddersyr behandlingen slik at den passer til den enkelte pasients diagnose. Vanligste behandlingsmetoder er:

Onkologisk kirurgi
Kjemoterapi
Strålebehandling
Stereotaktisk strålebehandling
Protonterapi
Målrettet terapi
Immunterapi / kreftvaksiner
Regional Kjemoterapi

* Behandlingsalternativene vil alltid avhenge av mange faktorer, som alder, stadium av sykdommen, pasienter allmenntilstand , tidligere behandling etc, og må bestemmes individuelt for hver enkelt pasient.

(+47) – 909 13 600

Hjernekreft

Svulster i hjernen og i ryggmargen

Mesoteliom eller malignt mesoteliom er en uvanlig og aggressiv form av kreft med sarkom- eller adenomlignende tumorer som oppstår fra mesotelet i lungesekkene, bukhinnen, rundt testiklene eller hjertesekken. Årsaken til mesoteliom i lungesekken er nesten alltid asbesteksponering, og det kan ta flere tiår fra eksponering skjedd til tumor oppstår. Prognosen for pasienter med denne diagnose er dårlig. Median overlevelse er under ett år. Cystisk mesoteliom er en form for mesoteliom som rammer bukhinnen.

Mesoteliom utvikler seg fra de tynne lagene av vev som dekker mange indre organer (kjent som mesoteliom).  Det vanligste området som er berørt er slimhinner som dekker lungene og brystet. Mindre ofte påvirkes slimhinnene i mage og enda mer sjelden hjerteposen rundt hjertet, eller sekken rundt testiklene. Symptomer på mesoteliom kan være pustebesvær på grunn av væske i pleura, abdominal hevelse, brystsmerter, hoste, tretthet og vekttap. Disse symptomene utvikler seg ofte sakte.

Mer enn 80% av mesoteliom skyldes eksponering for asbest. Jo høyere eksponering, jo høyere er risikoen. Globalt regnes det med at rundt 125 millioner mennesker fortsatt er utsatt for asbest på jobben. Sykdommen forekommer oftere hos de som jobbet med å bryte asbest produsert eller jobbet med asbest produkter, stue med asbest arbeidstakere eller jobbet i bygninger som inneholder asbest. Det tar vanligvis opptil 40 år før sykdommen blir påvist.  Selv å vaske klær til noen som har jobbet med asbest øker risikoen for sykdom.  Andre risikofaktorer er genetiske eller som følge av simian virus 40 infeksjon.

Mistanke diagnose er ofte basert på brystrøntgen eller CT-skanning, og bekreftes ved enten å undersøke fluid som produseres av kreft eller en vevbiopsi av kreften.

Forekomst:

I 2013 led 50.000 mennesker mesoteliom og 34.000 døde av sykdommen.  Frekvensen av mesoteliom varierer i forskjellige deler av verden. Det er mer vanlig i Australia og Storbritannia og lavere i Japan. Mesoteliom forekommer i omtrent 3000 mennesker i året i USA, og i Norge er antall tilfelle stabilt mellom 60 og 70 pasienter per år. Sykdom oppstår oftere hos menn enn kvinner. Sykdommen har økt siden 1950-tallet. Diagnose forekommer vanligvis i fylte 65 år og de fleste dødsfall oppstår hos de rundt 70 år gamle. Sykdommen var sjelden før kommersiell bruk av asbest ble vanlig.

Behandling

Behandlingen av mesoteliom involverer ofte kirurgi, strålebehandling og kjemoterapi. En prosess som kalles pleurodes, som innebærer bruk av stoffer som talkum å forårsake arrdannelse som «limer» sammen ytre og indre lag i pleura, kan brukes for å forhindre at mer væske blir dannet rundt lungene. Kjemoterapi behandling består ofte av medisin cisplatin og pemetrexed. Andelen personer som lever fem år etter diagnosen er i gjennomsnitt 8% i USA.

OncoloMed kan tilby flere muligheter for behandling av mesoteliom, mest aktuelt for flere er kanskje Medias Klinikum som behandler med regional kjemoterapi.

En fase II studie fra Medias Klinium kan vise til lovende behandlingsresultater ved bruk av såkalt «Isolert Thorax Perfusjon med Kjemofiltrering» (Isolated thoracic perfusion with chemofiltration), se lenker nederst i artikkelen.  Studien viser en vesentlig lengre median overlevelse enn andre, kjente behandlingsmetoder.

Samtidig skjer det her som for andre kreftdiagnoser en rivende utvikling innen nye behandlingsregimer, der også Immunterapi/vaksiner kan være aktuelle, ta derfor kontakt med OncoloMed for å forhøre deg nærmere om muligheter.

Link til Medias Klinikum fase II stuide:

2018-04-19 EINPresswire-441457396-results-from-an-ongoing-phase-ii-study-of-isolated-thoracic-perfusion-with-chemofiltration-for-pleural-mesothelioma

OTT-134126-isolated-thoracic-perfusion-with-chemofiltration–itp-f–for_061917

* Behandlingsalternativene vil alltid avhenge av mange faktorer, som alder, stadium av sykdommen, pasienter allmenntilstand , tidligere behandling etc, og må bestemmes individuelt for hver enkelt pasient.

(+47) – 909 13 600

Mesotelioma

Tykktarmskreft er en ondartet svulst som er oppstått i tykktarmen. Ca. 98 % av disse svulstene er varianter av adenokarsinomer utviklet fra kjertelepitelceller i tarmslimhinnen på innsiden av tarmveggen. Resten er karsinoide svulster, maligne lymfomer eller sarkomer.

Sarkomene kan utgå fra muskelvev, nervevev og binde- og støttevev i tarmveggen. Tykktarmskreft har mange fellestrekk med endetarmskreft, og disse svulstene omtales ofte sammen under fellesbetegnelsen kolorektal kreft eller colorectal cancer.

 

Hvordan forløper sykdommen?

Sykdommen utvikler seg langsomt, og i begynnelsen med få symptomer. Senere kan det gå hull på tarmen med dannelse av byll eller bukhinnebetennelse. Begge tilstander er livsfarlige og krever en akutt operasjon. Tykktarms- eller endetarmskreft er en alvorlig sykdom. Det er svært viktig å få stilt diagnosen så tidlig som mulig, for da er det større sjanse for å bli frisk igjen.

 

Hva er årsaken til tykktarmskreft og endetarmskreft?
Man kjenner ikke årsaken til svulster i tykktarm og endetarm. Man tror at det kan være en viss forbindelse med kost som inneholder mye fett eller lite fiber. I visse tilfeller kan sykdommen være arvelig.

 

Behandling

Helbredende behandling av tykktarmskreft og endetarmskreft vil normalt være basert på å få svulsten fjernet ved operasjon. Ved fremskredne svulster i endetarmen (stadium T3 eller T4) kan det bli nødvendig å gi strålebehandling og cellegift innen operasjon. Avhengig av stadium av kreft og andre faktorer, kan forskjellige typer av behandling kombineres samtidig eller brukt etter hverandre.

Immunterapi / kreftvaksiner
Onkologisk kirurgi (type avhenger av om det er for tykktarms- eller endetarmskreft )
Regional Kjemoterapi
Kjemoterapi
Strålebehandling
Målrettet terapi
Radiofrekvensablasjon (RFA)

 

* Behandlingsalternativene vil alltid avhenge av mange faktorer, som alder, stadium av sykdommen, pasienter allmenntilstand , tidligere behandling etc, og må bestemmes individuelt for hver enkelt pasient.

(+47) – 909 13 600

Kolorektal Kreft

Svulst som er oppstått i tykktarmen

Bukspyttkjertelkreft oppstår når cellene i bukspyttkjertelen, en kjertel organ bak magesekken, begynner å formere seg ut av kontroll og danne en masse.

Disse kreftcellene har evnen til å invadere andre deler av kroppen. Det finnes en rekke typer av kreft i bukspyttkjertelen. Den vanligste er adenokarsinom, som står for om lag 85% av tilfellene, og begrepet «kreft i bukspyttkjertelen» blir noen ganger brukt for å referere kun til den typen.Disse adenokarsinomer begynner innenfor den delen av bukspyttkjertelen som lager fordøyelsesenzymer.

Også andre typer kreft, som samlet utgjør hoveddelen av «ikke-adenokarsinomer», kan oppstå fra disse cellene. 1-2% av tilfellene av kreft i bukspyttkjertelen er nevroendokrine svulster som oppstår fra de hormonproduserende cellene i bukspyttkjertelen. Disse er generelt mindre aggressive enn pankreatisk adenokarsinom.

 

Behandlinger for kreft i bukspyttkjertelen.

Avhengig av type og stadium av kreft og andre faktorer, kan behandlingstilbud for mennesker med kreft i bukspyttkjertelen være:

 

Kirurgi
Ablasjon eller emboliserings behandlinger (IRE)
Regional kjemoterapi (RCT)
Adjuvant kjemoterapi
Strålebehandling
Kreftvaksine/immunterapi
Annen målrettet terapi
Smertekontroll er også en viktig del av behandlingen for mange pasienter.

Noen ganger kan det beste alternativet omfatter mer enn én type behandling.

 

* Behandlingsalternativene vil alltid avhenge av mange faktorer, som alder, stadium av sykdommen, pasienter allmenntilstand, tidligere behandling etc, og må bestemmes individuelt for hver enkelt pasient.

(+47) – 909 13 600

Interessant foredrag ved Umut Sarpel – assisterende professor i kirurgi ved Mount Sinai Hospital i Israel, om noen av de nye avanserte teknikker for å behandle kreft i bukspyttkjertelen. Dr. Sarpel vurderer tre nyvinninger innen kirurgisk behandling av kreft i bukspyttkjertelen, som inkluderer: 1) laparoskopi og robotteknologi, 2) NanoKnife og 3) Hepatisk arteriell infusjon, alle metoder som tilbys av OncoloMed AS.

Kirurgisk onkolog Matthew Weiss, M.D. ved John Hopkins Hospital i USA forteller mer om når kirurgi for kreft i bukspyttkjertelen er nødvendig, hvilke muligheter for minimalt invasiv kirurgi som er tilgjengelig, og hvordan irreversibel elektroporasjon, eller IRE/NanoKnife, kan vesentlig forlenge overlevelsesgraden til pasienter med lokalt avansert kreft i bukspyttkjertelen.  Mer om NanoKnife behandling gjennom OncoloMed kan leses mer om her.

Det finnes to hovedtyper av lungekreft; såkalt ikke-småcellet lungekreft og småcellet lungekreft. Typene er basert på den måten cellene ser under et mikroskop. Ikke-småcellet lungekreft er mye mer vanlig enn småcellet lungekreft.

Lungene er et par kjegleformede pusteorgan inne i brystet. Lungene bringer oksygen inn i kroppen når du puster inn og sender karbondioksid ut av kroppen når du puster ut.De fleste tilfeller av lungekreft er forårsaket av røyking. Lungekreft er en av de ledende årsak til kreftdødsfall i verden.

Behandling av Lungekreft

Behandlingen avhenger av hvilken type lungekreft man har. Behandlingen av ikke-småcellet lungekreft er vanligvis forskjellig fra behandling av småcellet lungekreft, men det kan variasjoner her avhengig av behandlingsvalg.

Småcellet lungekreft behandles fortsatt for det meste med kjemoterapi og stråling. Kirurgi er bare egnet dersom den ikke er noen tegn på at kreften har spredd seg til lymfekjertler i midten av brystet. Siste år er det skjedd en betydelig utvikling av alternativ behandling for småcellet lungekreft, som immunterapi, kreftvaksine, m.m. Dette er sjelden med småcellet lungekreft. Den har vanligvis spredt seg på tidspunktet for diagnosen.

Ikke-småcellet lungekreft kan behandles med kirurgi, kjemoterapi, radioterapi eller en kombinasjon av disse, avhengig av stadium når kreft er diagnostisert. Noen mennesker med avansert lungekreft kan ha biologisk behandling.

Lungekreft var tidligere ansett å være en krefttype som generelt ble dårlig oppfattet av kroppens immunsystem – nå har lungekreft dukket opp som et spennende nytt mål med utgangspunkt i immunbasert terapi og kreftvaksine. Noen pasienter med avansert lungekreft har hatt stor nytte av immunterapi og kreftvaksiner, der man har opplevd varige remisjoner og forlenget overlevelse. Nåværende immunterapi for lungekreft kan deles inn i fire hovedkategorier: sjekkpunkthemmere, monoklonale antistoffer, terapeutiske vaksiner, og adoptivcelleterapi.

Noen målrettet terapi fungerer bare i personer med kreft celler som har visse genetiske mutasjoner. Kreftceller vil bli testet i et laboratorium for å se om disse stoffene har egenskapene som kan gi hjelp ut fra det man vet i dag.

Ved bruk av kreftvaksiner kan pasienten også få laget vaksiner ut fra sin egen høstet tumor- som er en 100% individuell tilnærming i en målrettede behandling, av både lungekreft og andre krefttyper.

Vurdering og planlegging av behandling

Forut for behandling pasientens behandlende kreftlege vurdere ulike faktorer for å planlegge den beste behandlingen. Disse inkluderer

Type lungekreft
Hvor kreften er lokalisert i lungene
Generell helsetilstand
Om kreften har spredt seg
Resultater fra blodprøver og skanner
Spesifikke genetiske mutasjoner

Du kan oppleve at andre mennesker du møter har ulik behandling fra deg. Dette kan være fordi de har en annen type lungekreft. Eller det kan være at noen av de andre faktorer som er nevnt ovenfor er forskjellige.

 

* Behandlingsalternativene vil alltid avhenge av mange faktorer, som alder, stadium av sykdommen, pasienter allmenntilstand, tidligere behandling etc, og må bestemmes individuelt for hver enkelt pasient.

(+47) – 909 13 600

Lungekreft

Det finnes to hovedtyper av lungekreft

Det finnes to hovedtyper lymfekreft;

Hodgins Lymfom og non-Hodgins Lymfom (NHL)

Lymfom er kreft som begynner i celler i lymfesystemet. Lymfesystemet er del av immunsystemet, som bidrar til kroppens bekjempelse av infeksjon og sykdom. Fordi lymfevev finnes i hele kroppen, kan lymfom begynne nesten hvor som helst. Kreft i lymfer kan ramme både hos barn og voksne. De fleste mennesker med Hodgkins Lymfom har den klassiske typen. Med denne type er det store, unormale lymfocytter (en type hvite blodlegemer), i lymfeknutene kalt Reed Sternberg-celler. Hodgkin lymfom kan vanligvis kureres. Det finnes mange forskjellige typer av NHL som dannes fra forskjellige typer av hvite blodceller (B-celler, T-celler, NK-celler). De fleste typer av NHL formes fra B-celler. NHL kan være både saktevoksende og aggressiv (hurtigvoksende). De vanligste typene av NHL hos voksne er diffust storcellet B-celle lymfom, som vanligvis er aggressiv, og follikulært lymfom, som vanligvis er lite aggresive. Forskere gjør mye fremgang i å forstå hvordan endringer i DNA kan føre normale lymfocytter å utvikle seg til lymfom celler. Dette er å gi innsikt i hvorfor disse cellene kan vokse for raskt, leve lenge, og ikke utvikle seg til modne celler som deltar i normale immunreaksjoner. Det er gjort stor framgang i å forstå DNA endringer i lymfesystemet, og det er kommet forbedrede og svært sensitive tester for å kunne påvise denne sykdommen. Slike tester kan identifisere lymfomceller basert på endringer som for eksempel kromosomtranslokasjoner, omrokeringer eller spesifikke genfeil. Noen av disse testene er allerede i bruk, og andre er under utvikling.

BEHANDLING

Behandlingen og sjansen for å kurere Lymfomer avhenger av stadiet og type Lymfom.
Her er en oversikt over alternativene:

Kjemoterapi
Strålebehandling
Regional Kjemoterapi
Benmarg og perifær blod stamcelle transplantation (PBSCT)
Autologe transplantasjoner
Immunterapi
Antibiotikabaserte behandlinger
Monoklonale antistoffer
Lymfekreft vaksiner

*Behandlingsalternativ vil alltid avhenge av mange faktorer, som alder, stadium av sykdommen, pasienter allmenntilstand, tidligere behandling etc, og må vurderes individuelt for hver enkelt pasient.

(+47) – 909 13 600

Lymfekreft

Det finnes to hovedtyper lymfekreft; Hodgins Lymfom og non-Hodgins Lymfom (NHL)

Malignt melanom, ondartet føflekkskreft, forekommer også i øyet. Prognosen er ganske god, men 1 av 4 av de som behandles for sykdommen, får spredning og dør av sykdommen.

Hva er malignt melanom i øyet?
Malignt melanom er kreftutvikling som har sitt utspring i melanocytter, kroppens pigmentceller. De aller fleste maligne melanomer oppstår i huden, men de kan også oppstå i øyet.

De aller fleste (95%) tilfeller av malignt melanom i øyet oppstår i uvea (iris, corpus ciliare og choroidea), resten oppstår i øyets ytterste hinne, konjunktiva. Uvea er det midtre blodforsyningslaget i øyet og er beskyttet av senehinnen (sclera) og hornhinnen (kornea). Uvea sørger for blodforsyningen til netthinnen (retina).

Malignt melanom i øyet er den vanligste kreftsvulsten i øyet. Slike svulster er vanligere i nordlige land, med mer enn 8 tilfeller per 1 million innbyggere. Antall nye tilfeller av kreft i øyet var i 2016 i Norge var 40 menn og 30 kvinner. Aldersjusterte rater var samme år for menn 1,6/100.000 og for kvinner 1,1/100.000.

Årsak
Uveale melanomer oppstår fra melanocytter i uvea, vanligvis fra pigmenterte føflekker. Maligne melanomer inne i øyet kan vokse inn i omliggende vev inne i eller utenfor øyet, men disse kreftsvulstene kan også spres med blodet.  predning, metastaser, til leveren er vanlig.

Personer med lys øyefarge, lys hudfarge og/eller som er disponert for å bli solbrent, har økt risiko for å utvikle malignt melanom i øyet. Også økt forekomst av føflekker på huden, fregner og føflekker i regnbuehinnen øker risikoen.

Symptomer
Symptomer oppstår sent. Dersom svulsten invaderer synsskarphetssenteret (makula), kan synsforstyrrelser oppstå i form av lysglimt og mørke flekker i synsfeltet. Sent i forløpet kan netthinneløsning gi et mer dramatisk og brått synstap.

Diagnostikk
Ved legeundersøkelsen det i mange tilfeller påvises forandringer ved øyeundersøkelsen. Legen bruker en spesiell lyskilde/mikroskop til dette formål, et oftalmoskop. Bildediagnostikk i form av ultralyd, CT eller MR kan brukes til å fremstille detaljer i svulsten.  OncoloMed har også tilgang til spesielt utviklede gentester for påvisning av Malignt Melanom.  Disse er foreløpig ikke i bruk i Norge.

Prognose
Meget små melanomer, mindre enn 10 mm i diameter, har en utmerket prognose. 10-årsoverlevelse er 80% til 95%. Større melanom lokalisert inne i øyet, uveale maligne melanom, er en alvorlig sykdom med en dødelighet på 30-50% avhengig av svulstens størrelse, lokalisasjon og oppfølgningstid. Ca. 1 av 4 som behøver aktiv behandling, dør av spredning fra svulsten.

 

Behandling

Meget små svulster uten symptomer kan ha god prognose, og det anbefales observasjon heller enn aktiv inngripen. Strålebehandling er den vanligste behandlingen, enten i form av såkalt brakyterapi med plassering av radioaktiv strålekilde inne i øyet, eller ved utvendig bestråling.

Fjerning av øyet, enukleasjon, er vanligvis begrenset til de pasienter hvor strålebehandling er antatt å gi dårlig kontroll over svulsten eller symptomene. Da fjernes øyet kirurgisk og erstattes av et implantat og en øyeprotese, som med dagens teknikk gir et godt kosmetisk resultat.

Svulster som har spredd seg, har minimal effekt av annet enn lindrende behandling.

OncoloMed har kontakt med verdensledende spesielister innen kreft i øyet, som i hovedsak er lokalisert i USA.

Vanligste behandlingsmetoder er:

Brakyterapi
Regional Kjemoterapi (gjøres i USA)
Strålebehandling
Protonterapi
Målrettet terapi
Immunterapi / kreftvaksiner

* Behandlingsalternativene vil alltid avhenge av mange faktorer, som alder, stadium av sykdommen, pasienter allmenntilstand , tidligere behandling etc, og må bestemmes individuelt for hver enkelt pasient.

(+47) – 909 13 600

Hjernekreft

Svulster i hjernen og i ryggmargen

Mesoteliom eller malignt mesoteliom er en uvanlig og aggressiv form av kreft med sarkom- eller adenomlignende tumorer som oppstår fra mesotelet i lungesekkene, bukhinnen, rundt testiklene eller hjertesekken. Årsaken til mesoteliom i lungesekken er nesten alltid asbesteksponering, og det kan ta flere tiår fra eksponering skjedd til tumor oppstår. Prognosen for pasienter med denne diagnose er dårlig. Median overlevelse er under ett år. Cystisk mesoteliom er en form for mesoteliom som rammer bukhinnen.

Mesoteliom utvikler seg fra de tynne lagene av vev som dekker mange indre organer (kjent som mesoteliom).  Det vanligste området som er berørt er slimhinner som dekker lungene og brystet. Mindre ofte påvirkes slimhinnene i mage og enda mer sjelden hjerteposen rundt hjertet, eller sekken rundt testiklene. Symptomer på mesoteliom kan være pustebesvær på grunn av væske i pleura, abdominal hevelse, brystsmerter, hoste, tretthet og vekttap. Disse symptomene utvikler seg ofte sakte.

Mer enn 80% av mesoteliom skyldes eksponering for asbest. Jo høyere eksponering, jo høyere er risikoen. Globalt regnes det med at rundt 125 millioner mennesker fortsatt er utsatt for asbest på jobben. Sykdommen forekommer oftere hos de som jobbet med å bryte asbest produsert eller jobbet med asbest produkter, stue med asbest arbeidstakere eller jobbet i bygninger som inneholder asbest. Det tar vanligvis opptil 40 år før sykdommen blir påvist.  Selv å vaske klær til noen som har jobbet med asbest øker risikoen for sykdom.  Andre risikofaktorer er genetiske eller som følge av simian virus 40 infeksjon.

Mistanke diagnose er ofte basert på brystrøntgen eller CT-skanning, og bekreftes ved enten å undersøke fluid som produseres av kreft eller en vevbiopsi av kreften.

Forekomst:

I 2013 led 50.000 mennesker mesoteliom og 34.000 døde av sykdommen.  Frekvensen av mesoteliom varierer i forskjellige deler av verden. Det er mer vanlig i Australia og Storbritannia og lavere i Japan. Mesoteliom forekommer i omtrent 3000 mennesker i året i USA, og i Norge er antall tilfelle stabilt mellom 60 og 70 pasienter per år. Sykdom oppstår oftere hos menn enn kvinner. Sykdommen har økt siden 1950-tallet. Diagnose forekommer vanligvis i fylte 65 år og de fleste dødsfall oppstår hos de rundt 70 år gamle. Sykdommen var sjelden før kommersiell bruk av asbest ble vanlig.

Behandling

Behandlingen av mesoteliom involverer ofte kirurgi, strålebehandling og kjemoterapi. En prosess som kalles pleurodes, som innebærer bruk av stoffer som talkum å forårsake arrdannelse som «limer» sammen ytre og indre lag i pleura, kan brukes for å forhindre at mer væske blir dannet rundt lungene. Kjemoterapi behandling består ofte av medisin cisplatin og pemetrexed. Andelen personer som lever fem år etter diagnosen er i gjennomsnitt 8% i USA.

OncoloMed kan tilby flere muligheter for behandling av mesoteliom, mest aktuelt for flere er kanskje Medias Klinikum som behandler med regional kjemoterapi.

En fase II studie fra Medias Klinium kan vise til lovende behandlingsresultater ved bruk av såkalt «Isolert Thorax Perfusjon med Kjemofiltrering» (Isolated thoracic perfusion with chemofiltration), se lenker nederst i artikkelen.  Studien viser en vesentlig lengre median overlevelse enn andre, kjente behandlingsmetoder.

Samtidig skjer det her som for andre kreftdiagnoser en rivende utvikling innen nye behandlingsregimer, der også Immunterapi/vaksiner kan være aktuelle, ta derfor kontakt med OncoloMed for å forhøre deg nærmere om muligheter.

Link til Medias Klinikum fase II stuide:

2018-04-19 EINPresswire-441457396-results-from-an-ongoing-phase-ii-study-of-isolated-thoracic-perfusion-with-chemofiltration-for-pleural-mesothelioma

OTT-134126-isolated-thoracic-perfusion-with-chemofiltration–itp-f–for_061917

* Behandlingsalternativene vil alltid avhenge av mange faktorer, som alder, stadium av sykdommen, pasienter allmenntilstand , tidligere behandling etc, og må bestemmes individuelt for hver enkelt pasient.

(+47) – 909 13 600

Mesotelioma

Tykktarmskreft er en ondartet svulst som er oppstått i tykktarmen. Ca. 98 % av disse svulstene er varianter av adenokarsinomer utviklet fra kjertelepitelceller i tarmslimhinnen på innsiden av tarmveggen. Resten er karsinoide svulster, maligne lymfomer eller sarkomer.

Sarkomene kan utgå fra muskelvev, nervevev og binde- og støttevev i tarmveggen. Tykktarmskreft har mange fellestrekk med endetarmskreft, og disse svulstene omtales ofte sammen under fellesbetegnelsen kolorektal kreft eller colorectal cancer.

 

Hvordan forløper sykdommen?

Sykdommen utvikler seg langsomt, og i begynnelsen med få symptomer. Senere kan det gå hull på tarmen med dannelse av byll eller bukhinnebetennelse. Begge tilstander er livsfarlige og krever en akutt operasjon. Tykktarms- eller endetarmskreft er en alvorlig sykdom. Det er svært viktig å få stilt diagnosen så tidlig som mulig, for da er det større sjanse for å bli frisk igjen.

 

Hva er årsaken til tykktarmskreft og endetarmskreft?
Man kjenner ikke årsaken til svulster i tykktarm og endetarm. Man tror at det kan være en viss forbindelse med kost som inneholder mye fett eller lite fiber. I visse tilfeller kan sykdommen være arvelig.

 

Behandling

Helbredende behandling av tykktarmskreft og endetarmskreft vil normalt være basert på å få svulsten fjernet ved operasjon. Ved fremskredne svulster i endetarmen (stadium T3 eller T4) kan det bli nødvendig å gi strålebehandling og cellegift innen operasjon. Avhengig av stadium av kreft og andre faktorer, kan forskjellige typer av behandling kombineres samtidig eller brukt etter hverandre.

Immunterapi / kreftvaksiner
Onkologisk kirurgi (type avhenger av om det er for tykktarms- eller endetarmskreft )
Regional Kjemoterapi
Kjemoterapi
Strålebehandling
Målrettet terapi
Radiofrekvensablasjon (RFA)

 

* Behandlingsalternativene vil alltid avhenge av mange faktorer, som alder, stadium av sykdommen, pasienter allmenntilstand , tidligere behandling etc, og må bestemmes individuelt for hver enkelt pasient.

(+47) – 909 13 600

Kolorektal Kreft

Svulst som er oppstått i tykktarmen

Bukspyttkjertelkreft oppstår når cellene i bukspyttkjertelen, en kjertel organ bak magesekken, begynner å formere seg ut av kontroll og danne en masse.

Disse kreftcellene har evnen til å invadere andre deler av kroppen. Det finnes en rekke typer av kreft i bukspyttkjertelen. Den vanligste er adenokarsinom, som står for om lag 85% av tilfellene, og begrepet «kreft i bukspyttkjertelen» blir noen ganger brukt for å referere kun til den typen.Disse adenokarsinomer begynner innenfor den delen av bukspyttkjertelen som lager fordøyelsesenzymer.

Også andre typer kreft, som samlet utgjør hoveddelen av «ikke-adenokarsinomer», kan oppstå fra disse cellene. 1-2% av tilfellene av kreft i bukspyttkjertelen er nevroendokrine svulster som oppstår fra de hormonproduserende cellene i bukspyttkjertelen. Disse er generelt mindre aggressive enn pankreatisk adenokarsinom.

 

Behandlinger for kreft i bukspyttkjertelen.

Avhengig av type og stadium av kreft og andre faktorer, kan behandlingstilbud for mennesker med kreft i bukspyttkjertelen være:

 

Kirurgi
Ablasjon eller emboliserings behandlinger (IRE)
Regional kjemoterapi (RCT)
Adjuvant kjemoterapi
Strålebehandling
Kreftvaksine/immunterapi
Annen målrettet terapi
Smertekontroll er også en viktig del av behandlingen for mange pasienter.

Noen ganger kan det beste alternativet omfatter mer enn én type behandling.

 

* Behandlingsalternativene vil alltid avhenge av mange faktorer, som alder, stadium av sykdommen, pasienter allmenntilstand, tidligere behandling etc, og må bestemmes individuelt for hver enkelt pasient.

(+47) – 909 13 600

Interessant foredrag ved Umut Sarpel – assisterende professor i kirurgi ved Mount Sinai Hospital i Israel, om noen av de nye avanserte teknikker for å behandle kreft i bukspyttkjertelen. Dr. Sarpel vurderer tre nyvinninger innen kirurgisk behandling av kreft i bukspyttkjertelen, som inkluderer: 1) laparoskopi og robotteknologi, 2) NanoKnife og 3) Hepatisk arteriell infusjon, alle metoder som tilbys av OncoloMed AS.

Kirurgisk onkolog Matthew Weiss, M.D. ved John Hopkins Hospital i USA forteller mer om når kirurgi for kreft i bukspyttkjertelen er nødvendig, hvilke muligheter for minimalt invasiv kirurgi som er tilgjengelig, og hvordan irreversibel elektroporasjon, eller IRE/NanoKnife, kan vesentlig forlenge overlevelsesgraden til pasienter med lokalt avansert kreft i bukspyttkjertelen.  Mer om NanoKnife behandling gjennom OncoloMed kan leses mer om her.

Det finnes to hovedtyper av lungekreft; såkalt ikke-småcellet lungekreft og småcellet lungekreft. Typene er basert på den måten cellene ser under et mikroskop. Ikke-småcellet lungekreft er mye mer vanlig enn småcellet lungekreft.

Lungene er et par kjegleformede pusteorgan inne i brystet. Lungene bringer oksygen inn i kroppen når du puster inn og sender karbondioksid ut av kroppen når du puster ut.De fleste tilfeller av lungekreft er forårsaket av røyking. Lungekreft er en av de ledende årsak til kreftdødsfall i verden.

Behandling av Lungekreft

Behandlingen avhenger av hvilken type lungekreft man har. Behandlingen av ikke-småcellet lungekreft er vanligvis forskjellig fra behandling av småcellet lungekreft, men det kan variasjoner her avhengig av behandlingsvalg.

Småcellet lungekreft behandles fortsatt for det meste med kjemoterapi og stråling. Kirurgi er bare egnet dersom den ikke er noen tegn på at kreften har spredd seg til lymfekjertler i midten av brystet. Siste år er det skjedd en betydelig utvikling av alternativ behandling for småcellet lungekreft, som immunterapi, kreftvaksine, m.m. Dette er sjelden med småcellet lungekreft. Den har vanligvis spredt seg på tidspunktet for diagnosen.

Ikke-småcellet lungekreft kan behandles med kirurgi, kjemoterapi, radioterapi eller en kombinasjon av disse, avhengig av stadium når kreft er diagnostisert. Noen mennesker med avansert lungekreft kan ha biologisk behandling.

Lungekreft var tidligere ansett å være en krefttype som generelt ble dårlig oppfattet av kroppens immunsystem – nå har lungekreft dukket opp som et spennende nytt mål med utgangspunkt i immunbasert terapi og kreftvaksine. Noen pasienter med avansert lungekreft har hatt stor nytte av immunterapi og kreftvaksiner, der man har opplevd varige remisjoner og forlenget overlevelse. Nåværende immunterapi for lungekreft kan deles inn i fire hovedkategorier: sjekkpunkthemmere, monoklonale antistoffer, terapeutiske vaksiner, og adoptivcelleterapi.

Noen målrettet terapi fungerer bare i personer med kreft celler som har visse genetiske mutasjoner. Kreftceller vil bli testet i et laboratorium for å se om disse stoffene har egenskapene som kan gi hjelp ut fra det man vet i dag.

Ved bruk av kreftvaksiner kan pasienten også få laget vaksiner ut fra sin egen høstet tumor- som er en 100% individuell tilnærming i en målrettede behandling, av både lungekreft og andre krefttyper.

Vurdering og planlegging av behandling

Forut for behandling pasientens behandlende kreftlege vurdere ulike faktorer for å planlegge den beste behandlingen. Disse inkluderer

Type lungekreft
Hvor kreften er lokalisert i lungene
Generell helsetilstand
Om kreften har spredt seg
Resultater fra blodprøver og skanner
Spesifikke genetiske mutasjoner

Du kan oppleve at andre mennesker du møter har ulik behandling fra deg. Dette kan være fordi de har en annen type lungekreft. Eller det kan være at noen av de andre faktorer som er nevnt ovenfor er forskjellige.

 

* Behandlingsalternativene vil alltid avhenge av mange faktorer, som alder, stadium av sykdommen, pasienter allmenntilstand, tidligere behandling etc, og må bestemmes individuelt for hver enkelt pasient.

(+47) – 909 13 600

Lungekreft

Det finnes to hovedtyper av lungekreft

Det finnes to hovedtyper lymfekreft;

Hodgins Lymfom og non-Hodgins Lymfom (NHL)

Lymfom er kreft som begynner i celler i lymfesystemet. Lymfesystemet er del av immunsystemet, som bidrar til kroppens bekjempelse av infeksjon og sykdom. Fordi lymfevev finnes i hele kroppen, kan lymfom begynne nesten hvor som helst. Kreft i lymfer kan ramme både hos barn og voksne. De fleste mennesker med Hodgkins Lymfom har den klassiske typen. Med denne type er det store, unormale lymfocytter (en type hvite blodlegemer), i lymfeknutene kalt Reed Sternberg-celler. Hodgkin lymfom kan vanligvis kureres. Det finnes mange forskjellige typer av NHL som dannes fra forskjellige typer av hvite blodceller (B-celler, T-celler, NK-celler). De fleste typer av NHL formes fra B-celler. NHL kan være både saktevoksende og aggressiv (hurtigvoksende). De vanligste typene av NHL hos voksne er diffust storcellet B-celle lymfom, som vanligvis er aggressiv, og follikulært lymfom, som vanligvis er lite aggresive. Forskere gjør mye fremgang i å forstå hvordan endringer i DNA kan føre normale lymfocytter å utvikle seg til lymfom celler. Dette er å gi innsikt i hvorfor disse cellene kan vokse for raskt, leve lenge, og ikke utvikle seg til modne celler som deltar i normale immunreaksjoner. Det er gjort stor framgang i å forstå DNA endringer i lymfesystemet, og det er kommet forbedrede og svært sensitive tester for å kunne påvise denne sykdommen. Slike tester kan identifisere lymfomceller basert på endringer som for eksempel kromosomtranslokasjoner, omrokeringer eller spesifikke genfeil. Noen av disse testene er allerede i bruk, og andre er under utvikling.

BEHANDLING

Behandlingen og sjansen for å kurere Lymfomer avhenger av stadiet og type Lymfom.
Her er en oversikt over alternativene:

Kjemoterapi
Strålebehandling
Regional Kjemoterapi
Benmarg og perifær blod stamcelle transplantation (PBSCT)
Autologe transplantasjoner
Immunterapi
Antibiotikabaserte behandlinger
Monoklonale antistoffer
Lymfekreft vaksiner

*Behandlingsalternativ vil alltid avhenge av mange faktorer, som alder, stadium av sykdommen, pasienter allmenntilstand, tidligere behandling etc, og må vurderes individuelt for hver enkelt pasient.

(+47) – 909 13 600

Lymfekreft

Det finnes to hovedtyper lymfekreft; Hodgins Lymfom og non-Hodgins Lymfom (NHL)

Våre behandlingsmetoder

Vi gjør hva vi kan for å gjøre prosessen enklere for deg og dine nærmeste

Er du rammet av kreft, og ønsker du å utforske mulige alternativer som finnes internasjonalt? Vi hjelper deg med å kartlegge alternativene, som du ikke får tilbud om hjemme. Våre samarbeidspartnere tilbyr alt fra immunterapi, regional cellegiftbehandling, CyberKnife, Nanoknife, Protonbehandling til mer holistiske alternativer. Vi har et stort nettverk av spesialister på ulike klinikker og på ulike krefttyper. Vi hjelper deg gjerne videre i ditt søk etter alternative muligheter.

OncoloMed AS har etablert et stort nettverk med et bredt spekter av sykehus, klinikker og spesialister for behandling av kreft. Valg av medisinske sentre tilfredsstiller en rekke kriterier for å sikre den enkelte pasient en god behandling og trygghet.

Avtal et uforpliktende møte

Ring oss på (+47) – 909 13 600 eller send mail på info@oncolomed.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om behandlingsmetoder, gledelige pasienthistorier, generell nyttig informasjon og mye annet som kan være relevant for deg eller dine nærmeste.

Takk for påmeldingen!