Våre priser

Her oversikt over våre priser gjeldende fra 15 juni 2017

2nd opinion:

Oversettelse av journaler/epikriser og konvertering av bilder, inkludert utsendelse for 2nd opinion til sykehus/klinikker og løpende oppfølging av disse koster kr. 13.500,- Dette honorar påløper enten man velger å reise ut eller ei. Faktura sendes ut når vi har mottatt historikk og starter arbeidet hos oss med forfall 10 dager etter fakturadato.

Er arbeidets omfang lite, kan 2nd opinion også gjøres på timebasis, med ukentlig fakturering til pasient eller til den pårørende som har fullmakt. Timepris er p.t. Kr. 1.500,- pr time.

Behandling:

Dersom pasient velger å reise ut for å foreta en ny vurdering, diagnose eller behandling, belaster vi et
engangs honorar ved første gangs behandling på 10% av diagnose og/eller behandlings kostnad, som et engangs honorar. Har pasient behov for flere behandlinger blir man belastet et servicehonorar på 2,5% av behandlings kost for hver ekstra behandling. Dette dekker vårt løpende arbeid med å følge opp den enkelte mellom behandlinger, men det understrekes at OncoloMed ikke kan kommentere eller vurdere behandlingsforløp eller medisinske spørsmål, det blir en sak som håndteres direkte mellom pasient og klinikk.

Engangs honoraret blir fakturert og blir å betale før avreise, sammen med forhåndsavtalt andel av diagnose eller behandlings kostnad til det enkelte sykehus (merk at alle sykehus krever full forskuddsbetaling før ankomst). Forskuddsbetaling til klinikker faktureres som hovedregel alltid gjennom OncoloMed AS, som vil deretter vil besørge betaling til klinikk/sykehus.

Dersom en pasient har gjort sin 2nd opinion gjennom OncoloMed for deretter å ta direkte kontakt med den enkelte klinikk, er man likevel forpliktet til å betale engangs honorar som skissert ovenfor.

Andre kostnader:

For alle direkte utlegg som vi påtar oss, eksempelvis som bestilling av fly, hotell, leiebil osv., på vegne av en pasient, vil bli videre fakturert med et påslag på 10 % av våre direkte utlegg for dette. Dersom man av ulike grunner blir forhindret fra å reise, må disse kostnadene uansett påregnes betalt, da OncoloMed ikke har forsikringsdekning som dekker tap av denne type utlegg. Det vil som regel derfor lønne seg for den enkelte å bestille spesielt fly, selv.

Spesielle behov/oppdrag utover nevnte kan utføres basert på timeforbruk, da til en pris av Kr. 1.500,- pr time. Du vil da få en oversikt over timeforbruket sammen med faktura for oss.

Merk også at enkelte spesialister, sykehus & klinikker kan forlange betaling utover engangs honorar til OncoloMed for å gjøre en vurdering, noe som spesielt kan gjelde enkelte Universitetsklinikker, som gjerne har stor pågang på pasienter utenfra. Også i Sveits og USA ser vi en del sykehus/spesialister som forlanger betalt for å gjøre en konkret vurdering av bilder og epikriser. Vi søker så langt vi
kan å unngå å bli belastet honorar som dette, men i spesielt vanskelige saker kan det være nødvendig med ekspertvurderinger som kan kreve egne honorar. Vi vil i så fall ta dette opp med pasient forut for aksept av dette, dette, men i enkelte tilfeller må en være forberedt på dette.

Ønsker du som pasient å ha med en personlig assistent fra OncoloMed AS, kan dette ordnes mot en kostnadsdekning på Kr. 5.000/dag + reisekostnader. Dersom flere pasienter reiser på samme tid, og andre ønsker å ha assistent med, fordeles honoraret mellom likt mellom disse.