Våre priser

Her oversikt over våre priser gjeldende fra 15 juni 2017

2nd opinion (fra 1 januar 2018):

Oversettelse av epikrise(r) og konvertering av bilder, også inkludert utsendelse for 2nd opinion til sykehus/klinikker og løpende oppfølging, kan gjøres på 2 måter:

  • Timebasert (timepris på Kr. 1.400 pr time)
  • Alternativt et fast honorar på Kr. 15.000,-

Disse kostnader påløper enten man velger å reise ut eller ei. For større journaler (over 50 sider) vil vi alltid gjøre et sammendrag av sykdomsbildet og tidligere behandlingsforløp basert på det materialet vi får, da sykehus ute ønsker sammendrag fremfor din komplette sykehistorie for å gjøre en vurdering.

Prisene ovenfor inkluderer oversettelser av epikriser/journaler, biopsier og radiologiske rapporter, samt konvertering av bildediagnostikk, utsendelse til ulike klinikker samt løpende oppfølging av disse til en beslutning om eventuell behandling blir tatt fra din side.

Før vi igangsetter arbeidet, må vi ha en signert oppdragsavtale (eventuelt også fullmakt fra pårørende), som kan sendes oss enten i post eller på epost.

For timebaserte avtaler blir faktura sendt til pasient eller til den pårørende som har fått fullmakt så snart oversettelse og utsendelse er gjort fra OncoloMeds side, deretter hver uke basert på timeforbruk.

Velger man en fastpris modell for 2nd opinion honorar, faktureres dette når oppdragsavtale inngås. Alle fakturaer har en forfallsdato 10 dager etter fakturadato.

Behandling:

Dersom pasient så velger å reise ut for å foreta en ny vurdering, diagnose eller behandling, belaster vi et engangshonorar ved første gangs behandling på 10% av diagnose og/eller behandlings kostnad, dog begrenset oppad til Kr. 25.000.

Har pasient behov for flere behandlinger blir man belastet et servicehonorar på 10% av behandlings kostnad for hver ekstra behandling om ikke annet avtales ved avtaleinngåelse. Dette dekker vårt løpende arbeid med å følge opp den enkelte mellom behandlinger, men det understrekes at OncoloMed ikke kan kommentere eller vurdere behandlingsforløp eller medisinske spørsmål, det blir en sak som håndteres direkte mellom pasient og klinikk.

Engangshonoraret blir fakturert og blir å betale før avreise, sammen med eventuell forhåndsavtalt andel av diagnose eller behandlings-kostnad til det enkelte sykehus.  Velger man å betale direkte til det enkelte sykehus ved ankomst (merk at de fleste sykehus krever full forskuddsbetaling før ankomst) vil man få en separat faktura på våre honorarer ovenfor.

For alle direkte utlegg som OncoloMed måtte påta seg på pasientens vegne, vil pasient bli viderefakturert med et påslag på 10% av våre direkte utlegg for dette + mva dersom dette er aktuelt. Dersom man av ulike grunner blir forhindret fra å reise, må disse kostnadene uansett påregnes betalt, da OncoloMed ikke har forsikringsdekning som dekker tap av denne type utlegg. Det vil som regel derfor lønne seg for den enkelte å bestille spesielt fly, selv.

Andre kostnader:

For alle direkte utlegg som vi påtar oss, som bestilling av fly, hotell, leiebil osv., på vegne av en pasient, vil bli viderefakturert med et påslag på 10 % av våre direkte utlegg for dette med tillegg av MVA når dette er påkrevet. Dersom man av ulike grunner blir forhindret fra å reise, må disse kostnadene uansett påregnes betalt, da OncoloMed ikke har forsikringsdekning som dekker tap av denne type utlegg. Det vil som regel derfor lønne seg for den enkelte å bestille spesielt fly, selv.

Spesielle behov/oppdrag utover nevnte kan utføres basert på timeforbruk, da til en pris av Kr. 1.400,- pr time. Du vil da få en oversikt over timeforbruket sammen med faktura for oss.

Merk også at enkelte spesialister, sykehus & klinikker kan forlange betaling utover engangs honorar til OncoloMed for å gjøre en vurdering, noe som spesielt kan gjelde enkelte Universitetsklinikker, som gjerne har stor pågang på pasienter utenfra. Også i Sveits, England og USA ser vi en del sykehus/spesialister som forlanger betalt for å gjøre en konkret vurdering av bilder og epikriser. Vi søker så langt vi kan å unngå å bli belastet honorar som dette, men i spesielt vanskelige saker kan det være nødvendig med ekspertvurderinger som kan kreve egne honorar. Vi vil i så fall ta dette opp med pasient forut for aksept av dette, dette, men i enkelte tilfeller må en være forberedt på dette.

Ønsker du som pasient å ha med en personlig assistent fra OncoloMed AS, kan dette ordnes mot en kostnadsdekning på Kr. 4.000/dag + reisekostnader. Dersom flere pasienter reiser på samme tid, og andre ønsker å ha assistent med, fordeles honoraret mellom likt mellom disse.