Våre priser

Her oversikt over våre priser gjeldende fra 15 juni 2017

Våre Priser:
OncoloMed arbeider på timebasis, og vi har en veldig enkel modell for våre tjenester.

Her en oversikt over våre priser, for forklaring se nedenfor.

OncoloMed AS timepris:  Kr. 1.400 pr time
Påslag behandlingskostnader: 10%
Påslag følgebehandling: 4%
Påslag utlegg for pasienter: 10%
Reise med pasient: Kr. 5.000/døgn + dekning av fly/direkte utlegg

Vi ønsker at terskelen for våre tjenester skal være så lav som mulig, og pasienten bestemmer selv hvor omfattende vårt engasjement skal være. En komplett 2nd opinion inkluderer oversettelser av epikriser/journaler, biopsier og radiologiske rapporter, samt konvertering av bildediagnostikk, utsendelse til ulike klinikker samt løpende oppfølging av disse til en beslutning om eventuell behandling blir tatt fra pasientens side.

OncoloMed jobber for deg, men det er investert betydelige midler i å bygge opp vårt nettverk og ekspertise. Merk derfor at før vi igangsetter noe arbeid, herunder også rådgivning om muligheter samt omfattende epostkorrespondanse md pasient i forhold til spørsmål om muligheter, må vi ha en aksept fra pasient, eventuelt også fullmakt fra pårørende, som kan sendes oss enten i post eller på epost. Denne oppdragsavtale danner grunnlaget for alt vårt videre arbeide med din sak.

Vi registrerer alt timeforbruk på den enkelte og det vil i forbindelse med utfakturering, som skjer fortløpende, følge en oversikt over det som er gjort fra OncoloMeds side.

Timebaserte kostnader påløper uansett om man skulle ta en beslutning om å reise ut for behandling eller ei. Merk at for større journaler (over 15 sider) vil vi alltid gjøre et sammendrag av sykdomsbildet og tidligere behandlingsforløp basert på det materialet vi får, ikke oversette hele dokumentet.

OncoloMed AS fakturerer ukentlig, basert på timelister. Dette også for å kunne gi pasienten mulighet til å stoppe en omfattende arbeidsprosess dersom sykdomsbilde skulle forverre seg, eller pasienten velger å forfølge andre muligheter på veien, som f.eks. en fortsatt behandling i sitt hjemland.

Alle fakturaer har en forfallsdato 7 dager etter fakturadato.